Dla Kandydatów – MEDIOZNAWSTWO

medio

 

Nauki o mediach to względnie młoda, ale autonomiczna dziedzina badawcza i przedmiotowa w obrębie nauk społecznych. Problematyka tej dyscypliny częściowo pokrywa się z polem badawczym takich dziedzin jak: psychologia, socjologia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (dyscypliny z obszaru nauk społecznych), a także: językoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia, bibliologia i informatologia (dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych). Medioznawstwo jako kierunek studiów posiada charakter transdyscyplinarny, jednak z własną specyfiką przedmiotową oraz metodologiczną.
Podstawowa różnica pomiędzy medioznawstwem a dziennikarstwem polega na dużo szerszym obszarze przedmiotowym tej pierwszej dziedziny. Nauki o mediach obejmują szeroko rozumianą problematykę treści, historii, znaczenia, form przekazu oraz kształtowania mediów (tradycyjnych i najnowszych, z włączeniem mediów masowych).  Program opiera się na zasobach oraz metodach badawczych takich subdyscyplin, jak: studia kulturowe, retoryka i erystyka, semiotyka, teorie rozumowań, psychologia komunikacji, antropologia obrazu, teorie społeczne płci, teorie filmu, współczesne teorie informatyczne, ekonomia polityczna, teorie feministyczne i badania nad płcią społeczno-kulturową, etyka mediów, aksjologia komunikacji, badania popkultury, studia nad nauką i technologią, analiza środków masowego przekazu, teorie i narzędzia PR, badania reklamy, krytyczne studia nad mediami, podstawy współczesnych technologii informatycznych.

 

Dlaczego warto studiować MEDIOZNAWSTWO w UMK?

Studia opierają się na kulturowym, społecznym, filozoficznym, informatologicznym i kognitywistycznym rozumieniu zagadnień w obrębie pięciu głównych modułów:

  • teorie mediów,
  • działanie i praktyki mediów,
  • krytyczne ujęcia mediów,
  • umiejętności i technologie medialne oraz
  • moduł przedmiotów do wyboru wzbogacających program.

Oferujemy współczesną wiedzę krytyczną dotyczącą mediów, a także możliwość nabycia umiejętności ich profesjonalnego kształtowania.
Wyrobieniu praktycznych umiejętności operowania wiedzą o mediach służy bogata oferta warsztatów (laboratoriów) i konwersatoriów. Program studiów opiera się na laboratoriach komputerowych, telewizyjnych, warsztatach współczesnych technik realizacji radiowej, współpracy z mediami ogólnopolskimi oraz lokalnymi, toruńskimi instytucjami kultury i sztuki, a także na wykorzystaniu infrastruktury telewizji UMK oraz zasobów Uczelnianego Centrum Informatycznego.

 

Co po studiach na MEDIOZNAWSTWIE?

Kontynuacja kształcenia

Absolwenci medioznawstwa mogą kontynuować kształcenie na istniejących studiach drugiego stopnia (na zasadach ogólnych). W perspektywie najbliższych trzech lat zamierzamy uruchomić także studia medioznawcze drugiego stopnia, umożliwiające kontynuowanie studiów w ramach tego samego kierunku.

Możliwości zatrudnienia

W społeczeństwie współczesnym, nazywanym także informacyjnym lub sieciowym, media stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtowania i spajania systemu społecznego. Instytucje związane z mediami oferują wiele miejsc pracy, szczególnie dla osób kształtujących politykę komunikacyjno-informacyjną społeczeństwa. Należą do nich: dziennikarze, komentatorzy rzeczywistości współczesnej, osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami, pracownicy administracji publicznej szczebla lokalnego i regionalnego, organizacji pozarządowych, rzecznicy prasowi, pracownicy działów reklamy, marketingu i promocji oraz służb public relations.

Więcej informacji

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.medioznawstwo.umk.pl.

 

Zasady rekrutacji

Studia I i II stopnia