Dla Kandydatów – FILOZOFIA

 

FILOZOFIA jest jedną z najstarszych oraz najbardziej fascynujących dziedzin ludzkiej wiedzy. Jej przedmiot wyznaczają najbardziej ogólne, a jednocześnie najbardziej fundamentalne pytania dotyczące człowieka, świata i miejsca człowieka w tym świecie. Choć niektóre z tych pytań postawione zostały jeszcze przez starożytnych Greków, pozostają one aktualne oraz doniosłe do dziś. Oto przykłady problemów, z którymi mierzą się filozofowie:

  • Co czyni dane działanie dobrym: intencje za nim stojące, czy może jego skutki? Jakie są nasze powinności moralne wobec innych ludzi i jakie mamy podstawy, by tych powinności przestrzegać? W jakich warunkach wykorzystywanie najnowszych osiągnięć biologii i medycyny (np. klonowanie, zapłodnienie in vitro) jest uzasadnione moralnie? (Pytania etyczne)
  • Co istnieje i co to właściwie znaczy „istnieć”? Czy czas i przestrzeń istnieją obiektywnie? Czy istnieje Bóg? Czy naprawdę posiadamy wolną wolę? Jaka jest natura relacji umysł-ciało? Czy umysł to nic więcej niż mózg? (Pytania metafizyczne)
  • Czym jest wiedza i jak odróżnić wiedzę od iluzji i przesądów? Czym jest prawda i jak ją poznać? Jak poznajemy inne umysły? Czy percepcja daje nam bezpośredni dostęp do przedmiotów istniejących niezależnie od umysłu? (Pytania epistemologiczne)

Studia filozoficzne przeznaczone są dla osób ciekawych świata, a jednocześnie krytycznych i niepokornych, gotowych podjąć próbę zmierzenia się z powyższymi pytaniami. Zgłębianie filozofii daje możliwość zrozumienia, jak na pytania te odpowiadały najwybitniejsze umysły w historii ludzkości, a jednocześnie daje narzędzia intelektualne potrzebne do tego, by samemu stanąć naprzeciw nich i podjąć próbę udzielenia na nie odpowiedzi. Na kadrę składają się specjaliści z różnych dziedzin filozofii, potrafiący podzielić się swoją pasją i zainspirować do własnych badań. Instytut Filozofii UMK specjalizuje się m.in. w: filozofii kultury i polityki, badaniach o charakterze aksjologiczno-etycznym, w tym z zakresu bioetyki i filozofii zła, historii filozofii niemieckiej (Instytut stanowi być może najważniejszy w Polsce ośrodek badań nad myślą Immanuela Kanta), estetyce, filozofii starożytnej, filozofii angielskiej, filozofii nauki (metodologia nauk, społeczne studia nad nauką i technologią), filozofii umysłu i filozofii uprawianej w ścisłym powiązaniu z kognitywistyką.

Trzy ścieżki specjalizacyjne na kierunku Filozofia

Oprócz kanonicznego wykształcenia filozoficznego program studiów na kierunku filozofia oferuje wybór trzech ścieżek specjalizacyjnych, które pomagają odnaleźć własną drogę do pogłębionego rozwoju, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

W roku 2016/17 zostaną uruchomione trzy ścieżki

Oferuje między innymi zaawansowane kursy: Specyfika humanistyki, Filozofia średniowieczna, Filozofia jako sposób życia, Hermeneutyka, Filozofia polityki, Filozofia religii, Lektury ze współczesnej filozofii niemieckiej, angielskiej i francuskiej

Oferuje między innymi zaawansowane kursy: Wstęp do psychologii egzystencjalnej, Psychologia ogólna, Specyfika humanistyki, Filozofia jako sposób życia, Antropologia fizyczna, Filozofia egzystencjalna, Psychoanaliza, Terapia filozoficzna

Oferuje między innymi zaawansowane kursy: Filozofia polityki, Filozofia dialogu, Wartości w komunikowaniu, Komunikacja symboliczna, Psychologia komunikacji, Socjologia komunikacji, Retoryka i erystyka, Warsztaty medialne, Emisja głosu i trening wystąpień.

Studiuj z nami w Europie

W pracy ze studentami w Instytucie Filozofii UMK szczególnie dbamy o to, aby wyuczyli się co najmniej dwóch języków obcych w zakresie wykraczającym poza klasyczne wymagania certyfikatów. Lektoraty i translatoria dla studentów prowadzą doświadczeni pracownicy Instytutu, w tym także profesorowie o uznanej na świecie renomie w dziedzinie badań kultury angielskiej i niemieckiej. Uczestnicy lektoratów, którzy zdobędą podstawową znajomość wybranego języka, uczą się następnie sztuki przekładu, umiejętności odmiennej od zwykłych kompetencji językowych i bardzo przydatnej w przyszłej pracy zawodowej. Nazwiska wielu z nich widnieją teraz na tytułowych stronach przekładów dzieł klasyków filozofii: Kanta, Jamesa, Kierkegaarda, Jaspersa czy Berkeleya.

Zadbaliśmy również o to, aby nasi studenci korzystali z możliwości wyjazdów stypendialnych do renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych. Korzystając z programów MOSTERASMUS można pogłębiać wiedzę i kompetencje językowe studiując na wybranym uniwersytecie pod kierunkiem znakomitych profesorów, którzy często są  wieloletnimi przyjaciółmi pracowników naukowych Instytutu Filozofii UMK. Takie pobyty stypendialne umożliwiają zdobycie różnorodnych doświadczeń i  nawiązanie kontaktów międzynarodowych, bardzo przydatnych przy poszukiwaniu pracy, tak w kraju jak i zagranicą.Absolwentów Instytutu Filozofii gorąco zachęcamy do kontynuowania studiów na czteroletnich studiach doktoranckich, których uczestnicy przygotowują dysertację doktorską, a jednoczenie zdobywają kompetencje w pracy z kolegami ze studiów licencjackich i magisterskich, prowadząc z nimi ćwiczenia i konwersatoria.

Własne badania naukowe podczas studiów doktoranckich pozwalają wypracować wiele nowych i pogłębić już zdobyte umiejętności. Ich udokumentowaniem jest dyplom ukończenia studiów trzeciego stopnia oraz stopień naukowy doktora. Doktoranci mogą ubiegać się o dotacje na swoje badania z wielu źródeł (uczelniany, ministerialny i unijny system grantów) a także uczestniczyć wymianie międzynarodowej w ramach renomowanych stypendiów, wyjeżdżając do USA, Francji, Niemiec, Włoch; prowadzone są też rozmowy na temat możliwości wyjazdów do Brazylii.

Co po studiach filozoficznych?

Podstawowe pytanie, jakie zadają sobie kandydaci na studia brzmi dziś: co ja będę z tego miał? Często wiąże się z pewnym nieporozumieniem, kiedy sprowadza się to pytanie do problemu: kim będę „z zawodu”, kiedy ukończę studia na danym kierunku?

Kandydatom na studia nie udzielimy tu jednoznacznej odpowiedzi. Wolimy raczej sformułować kilka pytań, które stanowią zachętę do własnych krytycznych przemyśleń:

Czy pytanie o zawód po studiach jest dobrze postawione?
Czy studia wyższe rzeczywiście są szkołą zawodową?
Czy obecnie najbardziej oblegane kierunki, takie jak kryminalistyka czy kosmetologia, rzeczywiście otwierają szerokie możliwości zatrudnienia?
Czy w ogóle można przewidzieć trendy rynku pracy w perspektywie 3-5 lat?
Czemu właściwie służą studia wyższe – zdobyciu konkretnego „fachu” czy raczej wykształceniu, rozumianemu jako zespół wiedzy i umiejętności, pozwalających myśleć samodzielnie i podejmować właściwe decyzje oraz budować kompetencje służące dalszemu ciągłemu rozwojowi?
A może właśnie filozofia, jako szkoła dobrego myślenia, dyscypliny intelektualnej, wyobraźni i kreatywności stanowi najlepsze możliwe przygotowanie do wyjścia naprzeciw dynamicznie rozwijającego się świata?

Zastanówmy się wspólnie nad tymi zagadnieniami.
Być może dobrym początkiem przemyśleń będą poniższe głosy:

1. Artykuł o sukcesach filozofów na rynku pracy, „Wirtualna polska” 26 IV 2013: Agnieszka Czapla, Anna Kiedrzynek, „Rozepchany umysł”

2. Artykuły o raporcie dla Kongresu USA Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk o przecenianiu wagi wykształcenia na kierunkach ścisłych:
„Gazeta wyborcza” 1 VIII 2013: Krzysztof Lepczyński, „Ameryka tęskni za humanistami”?
„Rzeczpospolita” 1 VIII 2013: Jarosław Giziński, Czas na humanistów.

3. Rozmowa Aleksandry Pezdy z prof. Mirosławą Nowak-Dziemianowicz, „Gazeta wyborcza” 13 VIII 2013: Stawiamy na inżynierów i będziemy żałować. Kształcimy wykonawców poleceń.

4. Rozmowa Katarzyny Dominiewskiej  z  Prof. dr hab. Ewą Trzebińską, psychologiem (SWPS), www.edulandia.pl, 11 X 2013: Wykształcenie to inwestycja w jakość życia.


ZASADY REKRUTACJI

Studia I i II stopnia