Dr Piotr Domeracki

piotr_domeracki

Dr Piotr Domeracki

Zakład Etyki

p. 321
tel. (56) 611 36 61
email: domp@umk.pl


Magisterium

Topos samotności w dziejach filozofii. Przegląd stanowisk (The Topos of Loneliness in the History of Philosophy. The Review of Standpoints), UMK 2003, filozofia, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski

Doktorat

Filozoficzny wymiar fenomenu samotności (Philosophical Dimension of the Phenomenon of Loneliness), UMK 2007, filozofia, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski
(trzecia nagroda w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego na najlepszą rozprawę doktorską z humanistyki w roku 2009)

Książki

 • Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2006 (wraz z: W. Tyburskim).
 • Sześć cnót mniejszych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012 (wraz z M. Jaranowskim i M. T. Zdrenką).

Wybrane artykuły

 • Wokół pojęcia alienacji ekologicznej, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” nr 12, Interdyscyplinarny rocznik filozoficzno-naukowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006 (ss. 193–205).
 • Zgryzoty po-nowoczesne, [w:] Cz. Piecuch (red.), Kondycja człowieka współczesnego, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2006 (ss. 318–333).
 • Między indywidualizmem a kolektywizmem. Rudymenty hermeneutycznej filozofii człowieka, [w:] H. Mikołajczyk, M. Oziębłowski, M. Rembierz (red.), Hermeneutyczne dziedzictwo filozofii, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2006, (ss. 201–222).
 • Związki samotności z kontemplacją w perspektywie filozoficznej, „Kultura i Edukacja” nr 1/2008 (ss. 7–34).
 • Mgławice wolności. Między autonomią a niezależnością, [w:] Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska (red.), Wolność i władza w życiu publicznym, Seria Etyka i życie publiczne, t. 1, WN PAT, Kraków 2008 (ss. 147–159).
 • Chapter 10: Philosophy of Garden as a Philosophy of Loneliness, [w:] Space of Garden – Space of Culture, eds. Grzegorz Gazda and Mariusz Golab, Cambridge Scholars Publishing 2008, s. 128–139.
 • Aristocratism of the Spirit in Henryk Elzenberg’s Philosophy, [w:] “Dialogue and Universalism” No. 8–9, 2009, Vol. XIX, ed. Włodzimierz Tyburski, s. 121–133.
 • Deontologia kłamstwa: czego możemy nauczyć się od MacIntyre’a, w: red. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska, Kłamstwo w życiu publicznym, wyd. WN UPJP2, Kraków 2009, s. 63–80.
 • Topos samotności w filozofii mistycznej, w: „Filozofia religii”, t. 5, 2009, Mistyka jako stan świadomości i typ doświadczenia religijnego, red. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 65–75.
 • Błahe horyzonty Vattimowskiej etyki interpretacji, „Filozofia chrześcijańska”, t. 6, 2009: Osoba i racjonalność, red. Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 137–155.
 • Detranscendentalizacja rozumu monologicznego. Antycypacje Feuerbachowskie, [w:] „Filozofia dialogu”, t. 8, 2009: Fundamenty i granice dialogu interpersonalnego. Od filozofii do teologii, red. Józef Baniak, s. 243–256.
 • Prawo do duchowości: Williama Jamesa dialog między sceptykiem, agnostykiem i intelektualistą. W setną rocznicę śmierci filozofa, „Ruch Filozoficzny” 2010, nr 3, t. LXVII, ss. 501–539.
 • Zrównoważony rozwój jako nowa etyka przyszłości, „Kultura i Edukacja” 2010, nr 4 (78), ss. 7–20.
 • Piotr Domeracki, Włodzimierz Tyburski, Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju, w: Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, red. Włodzimierz Tyburski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 233-281.
 • Między samotnością a wspólnotowością. Eksplikacje Bierdiajewowskie, [w:] S. Kruszyńska, K. Bembennek i I. Krupecka (red.), Dialog. Idea i doświadczenie, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011, ss. 78-87.
 • Implikacje etyczne ontologii fenomenologicznej Jean-Paul Sartre’a, w: Jean-Paul Sartre w poszukiwaniu moralności. Etyczne dziedzictwo myśli, red. Krzysztof Stachewicz i Przemysław Strzyżyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, seria: „Colloquia Disputationes”, t. 22, Poznań 2013, ss. 53-77.
 • Figura Diabła w dyskursie filozoficznym. Perspektywa de Rougemonta, w: Etyka a zło, red. Dorota Probucka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 207-223.

Funkcje

 • Sekretarz Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego – 17 stycznia 2008 – obecnie
 • Opiekun studentów pierwszego roku w Instytucie Filozofii UMK
 • Redaktor prowadzący „Ruchu Filozoficznego” (od 2010 r.)
 • Junior Associate Fellow w The International Institute for Hermeneutics od 2011 r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego (od 19. 09. 2011 roku)
 • Od 1 I 2012 r. członek Redakcji „Studiów Antycznych i Mediewistycznych”
 • Współpomysłodawca i współzałożyciel z Prof. dr. hab. Krzysztofem Stachewiczem (Kierownikiem Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej przy Wydziale Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) międzynarodowego seminarium naukowego „Filozoficzne aspekty mistyki”. Oficjalnie seminarium zostało uruchomione 6 X 2013 r. w Obrze/k. Zielonej Góry; Kierownikami tej inicjatywy badawczej są: Piotr Domeracki, Krzysztof Stachewicz. Radę Naukową tworzą: Gianfranco Basti (Rzym), Tadeusz Gadacz (Kraków), Marek Jędraszewski (Łódź), Bernard McGinn (Chicago), Jean-Luc Marion (Paryż), Antoni Siemianowski (Gniezno), Beata Szymańska (Kraków), Karol Tarnowski (Kraków), Włodzimierz Tyburski (Toruń), Krzysztof Wieczorek (Katowice), Ryszard Wiśniewski (Toruń)
 • Od 31 I 2014 r. sekretarz Redakcji „Ruchu Filozoficznego”

Zainteresowania

Etyka hermeneutyczna, filozofia dialogu, filozofia samotności, filozofia egzystencji, filozofia mistyczna, historia filozofii średniowiecznej, psychologia moralności (psychologia medyczna), ekofilozofia (filozofia zrównoważonego rozwoju, edukacja ekologiczna).