Dr Marta Szymańska-Lewoszewska

(grant naukowy)

Pracownia Filozofii Brytyjskiej

email: martaewa.szymanska@gmail.com


Magisteria

Miejsce teorii widzenia w filozofii George’a Berkeleya; Instytut Filozofii UJ, 2007r.; Promotor: Prof. UJ dr hab. Miłowit Kuniński

Nim powstały Stany Zjednoczone Przegląd wybranych uzasadnień angielskiej obecności w Nowym Świecie (1485-1783); Instytut Amerykanistyki UJ, 2009r.; Promotor: Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Doktorat

Z miłości do ojczyzny. Rekonstrukcja i analiza filozofii moralnej i społecznej George’a Berkeleya (1685-1753); Instytut Filozofii UJ, 2013r.; Promotor: Prof. UJ dr hab. Miłowit Kuniński

Wybrane publikacje

  • George Berkeley’s Philosophy in Polish Studies, [w:] „Berkeley Studies”, nr 19/2008, s. 32-40.
  • XVII-wieczne korzenie filozofii moralnej Georga Berkeleya: Prawa moralne i geometryczne w ujęciu traktatu Passive Obedience (1713), [w:] Filozofia XVII wieku – twórcy, problemy, kontynuacje, pod red. J. Żelaznej, Wyd UMK, Toruń 2011, s. 295-306.
  • O zmysłach i postrzeganiu – czyli czego nie wiemy o Berkeleyu, a dowiadujemy się od Smitha i na odwrót, [w:] „Filo-Sofija. Filozofia XVII wieku – źródła i kontynuacje”, pod red. S. Kruszyńskiej, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2012, nr 17 (2012/2), s. 147-154; współautor. A. Markwart.
  • Zarys Berkeleyowskiej wczesnej wizji nowego ładu społecznego, [w:] Z badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami, red. Honorata Jakuszko, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013, s.143-155.
  • Dobro jednostki dobrem społeczeństwa, czy dobro społeczeństwa dobrem jednostki? George Berkeley i Adam Smith o postrzeganiu i moralności, „Etyka” nr 46/2013; współautor. A. Markwart.

Wybrane przekłady

G. Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami, WN UMK, Toruń 2013; przekład i opracowanie wraz z A. Grzelińskim.

Aktualne badania

Myśl moralna oświecenia brytyjskiego (zwłaszcza George’a Berkeleya) w ramach grantu FUGA 3 (DEC-2014/12/S/HS1/00153)

Zainteresowania

XVIII-wieczna filozofia brytyjska (George Berkeley), filozofia społeczna, etyka.