Dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK

Pracownia Filozofii Brytyjskiej

pok. 320/308
tel. (56) 611 36 62
e-mail: kwawrzonkowski@umk.pl

academia.edu

Magisterium

filozofia UMK, 2005, Kantowska władza sądzenia a zagadnienie smaku w koncepcjach Shaftesbury`ego, Burke`a i Hume`a, promotor: prof. dr hab. Mirosław Żelazny.

Doktorat

UMK, 2009, Teorie wzniosłości w osiemnastowiecznych brytyjskich koncepcjach estetycznych od Addisona do Burke’a, promotor: dr hab. Adam Grzeliński, prof. UMK.

Habilitacja

UMK, 2017, Smak, geniusz, sztuka. Filozofia piękna Alexandra Gerarda w świetle estetyki kantowskiej .

Publikacje

Książki

Artykuły

 • Koncepcja estetyczna Edmunda Burke`a w świetle kantowskiej estetyki, [w:] „Filo-Sofija”, Bydgoszcz 2005, numer 1 (5).
 • Teoria estetyczna w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej, „Filo-Sofija”, Bydgoszcz 2006, numer 1 (6).
 • Sztuki wizualne w świetle koncepcji estetycznej Edmunda Burke`a, [w:] Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX wieku w świetle teorii sztuki i estetyki, red. J. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Pastwa, KUL, Lublin 2008.
 • Smak i geniusz. Teoria piękna Alexandra Gerarda, [w:] „Filo-Sofija”, Bydgoszcz 2008, numer 1 (8).
 • Thomasa Hobbesa koncepcja wyobraźni – „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, Nr XXIV, Białystok 2012, s. 19–36.
 • „Koniec historii” Francisa Fukuyamy z perspektywy dwudziestu lat od ukazania się dzieła – „Studia z Historii Filozofii”, 1(4) 2013, s. 131–152.
 • Ostatni człowiek a idea pokolenia – „Studia z Historii Filozofii”, (3) 4/2013, s. 91–118.
 • Od mechanicyzmu do asocjacjonizmu. Rozwój koncepcji wyobraźni i wyobrażeń od Hobbesa do Hume’a – „Studia z Historii Filozofii”, 2 (4), 2013, s. 59–80.
 • Przedmiot i przeżycie estetyczne w koncepcji Mieczysława Wallisa – „Ruch Filozoficzny”, 3/2013, s. 471–488.
 • Dawid Hume i problem legitymizacji władzy, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo. Interdyscyplinarny rocznik filozoficzno-naukowy”, Nr 19, Olsztyn 2013, s. 199–220.
 • Błażej Pascal o wyobraźni w życiu ludzkim, [w:] Z badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami, red. H. Jakuszko, Lublin 2013, s. 71–100.
 • Some Remarks on Imagination. Notes on the Margin of De Imaginatione by Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469-1533), [w:] Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. 2014. № 2 (20), s. 10–15.
 • O spostrzeżeniach zmysłowych i ideach nabytych w filozofii Kartezjusza, [w:] „Roczniki Filozoficzne”, Tom LXIII, numer 1 – 2015, s. 49–64.
 • O wieloznaczności terminu „pojęcie” w filozofii Hobbesa, [w:] „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, Nr XXVII, Białystok 2015, s. 255–70.
 • O podobieństwach pomiędzy koncepcjami geniuszu Gerarda i Kanta, [w:] Aktualność estetyki Kanta, red. K. Kaśkiewicz, P. Schollenberger, WN UMK, Toruń 2015, s. 31-48.
 • Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki, „Studia z Historii Filozofii”, 2(7)/2016, s. 155-178.
 • On paths of imagination. Pico’s way towards understanding man, [w:] „Ruch Filozoficzny” 2015, nr 4, s. 171-188.
 • Alexander Gerard’s Correction of Hume’s Standard of Taste, [w:] Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія, Збірник наукових праць, Київ 2016, s. 6-11.
 • Dobre towarzystwo – rozwój smaku estetycznego w dobie Oświecenia, [w:] Znaczenie filozofii Oświecenia. Człowiek wśród ludzi, B. Grabowska, A. Grzeliński, J. Żelazna, WN UMK, Toruń 2016, s. 295-306.
 • Kantian normal idea vs Santayana’s ‚psychology’ of defining characters as aesthetic forms, [w:] „Kultura i Edukacja”, 2016, No. 4 (114), pp. 63-77.
 • O powiązaniu ogłady i smaku w esejach Dawida Hume`a, [w:] „Studia z Historii Filozofii”, 4(7)/2016, s. 163-181.
 • Wokół estetycznych Rozważań… Kanta: piękno, [w:] „Sztuka i Filozofia”, Estetyka Kanta : interpretacje, konteksty, rozwinięcia, red. nauk. Krzysztof Wawrzonkowski, Anna Woleńska, 53, 2018, s. 5-18.

 Tłumaczenia

 • William James, Eseje o radykalnym empiryzmie (współtłumaczenie), Wydawnictwo UMK, Toruń 2012, s. 237.
 • George Santayana, Poczucie piękna (współtłumaczenie), WN UMK, Toruń 2014, s. 266.
 • O koalicji partii, David Hume, (przekład wraz z A. Grzelińskim), [w:] „Studia z Historii Filozofii” 2014, nr 2, s. 9–16.
 • Decameron Physiologicum, Thomas Hobbes (opracowanie, wstęp i tłumaczenie), [w:] Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii siedemnastego wieku, red. J. Żelazna i A. Grzeliński, WN UMK, Toruń 2014, s. 81–137.
 • O procencie, D. Hume, (wraz z A. Grzelińskim), [w:] „Studia z Historii Filozofii” 2014, nr 4, s. 37–48.
 • O zawiści w handlu, D. Hume, [w:] „Studia z Historii Filozofii” 2015, nr 4, s. 45–49.
 • Moralna niejasność a renesansowa sztuka krasomówcza, Quentin Skinner, [w:] Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, J. Grygieńć (red.), WN UMK, Toruń 2016, s. 61–92.
 • Elementy prawa naturalnego i politycznego (fragm.), Thomas Hobbes, [w:] „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2016, nr 22, s. 321–341.

 Recenzje

 • Współczesny wymiar idei Berkeleya (Adam Grzeliński) – „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 17, Olsztyn 2011, s. 437–441.
 • Kilka wykładów o powołaniu uczonego (Johann Gottlieb Fichte) – „Studia z Historii Filozofii”, nr 3, Toruń 2012, s. 253–255.
 • Oblicza wolności. Studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historii (Heiner F. Klemme), „Studia z Historii Filozofii”, nr 2, Toruń 2014, s. 193–196.
 • Fideizm Kalwina i bunt angielskich racjonalistów. Wpływ fideizmu kalwińskiego na powstanie i rozwój racjonalnej teologii naturalnej u wybranych myślicieli angielskich XVII i XVIII wieku (Antoni Szwed), „Studia z Historii Filozofii”, nr 3(8), Toruń 2017, s. 129–134.
 • Piękno (Roger Scruton) – „Ruch Filozoficzny”, Vol 75, No 3 (2019), s. 187–193.

Zainteresowania

Estetyka, filozofia nowożytna, koszykówka, ogrodnictwo.