janusz_grygieńć

Dr hab. Janusz Grygieńć

Zakład Filozofii Polityki

p. 310, tel. (56) 611 36 70
email: jgrygienc@umk.pl


Studia

Politologia – Wydział Humanistyczny UMK 2005
Filozofia – Wydział Humanistyczny UMK 2007
Doktoranckie – Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK 2011

Doktorat

‘Wola powszechna’ w brytyjskiej myśli politycznej. Thomas Hill Green, Francis Herbert Bradley,
Bernard Bosanquet, promotor: dr hab. Jacek Bartyzel, prof. UMK; recenzenci: dr. hab. Miłowit Kuniński, prof. UJ; prof. dr hab. Marek Szulakiewicz.

Ważniejsze publikacje

1. Monografie:

1/ General Will in Political Philosophy, transl. D. Gajewska, Imprint Academic, Exeter 2013, ss. 200,

2/ Wola powszechna w filozofii politycznej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej-Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 454,

3/ Thomas Hill Green. Od epistemologii do filozofii politycznej, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2009, ss. 204.

2. Redakcja prac zbiorowych:

1/ Human Rights and Politics (red. J. Grygieńć, K. Łazarski, W. Wacławczyk), Wydawnictwo Erida, Warszawa 2013, ss. 180.

3. Artykuły naukowe:

1/ Rortiańska nadzieja na lepsze społeczeństwo. Rzecz o zachodniej pysze i pragmatystycznej pokorze, [w:] R. Rorty, Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, tłum. J. Grygieńć, S. Tokariew, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 7-29,

2/ General Will, Natural Law and the Human Rights Theory, [w:] Human Rights and Politics (red. J. Grygieńć, K. Łazarski, W. Wacławczyk), Wydawnictwo Erida, Warszawa 2013, s. 66-81,

3/ Między liberalizmem i republikanizmem. Obywatelstwo komunitarystyczne według Benjamina Barbera i Henry’ego Tama, „Studia Polityczne”, nr 31, 2013, s. 93-111,

4/ Liberalna wizja polityki: od konsensu do kompromisu, [w:] Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki (red. Ł. Dominiak, B. Michalak), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 127-143,

5/ O dialektyce dwóch koncepcji władzy w pismach Jana Jakuba Rousseau, [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX (red. M. Szymor-Rólczak, M. Poradecki), Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, s. 115-128,

6/ W trosce o wspólnotę i demokrację. Henry Tam i komunitarystyczny projekt polityczny, [w:] H. Tam, Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski, tłum. J. Grygieńć, A. Szahaj, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011, s. 7-31,

7/ Between Individual and Community. On the Uniqueness of the British Idealists’ Vision of Politics, “Collingwood and British Idealism Studies”, vol. 17, no. 1, 2011, s. 64-89,

8/ Bernard Bosanquet a Leonard Hobhouse – spór o metafizyczną teorię państwa, „Politeja”, nr 13 (1/2010), s. 127-150,

9/ Między konserwatyzmem a liberalizmem. Miejsce myśli Francisa Herberta Bradleya na filozoficzno-politycznej mapie, [w:] Granice i ograniczenia. O doświadczaniu granic i ich przekraczaniu (red. M. Szulakiewicz), Wydawnictwo UMK, Toruń 2010, s. 337-345,

10/ Krytyka koncepcji państwa minimalnego w filozofii politycznej brytyjskiego idealizmu, [w:] Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje (red. W. Bulira, W. Gogłoza), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 197-205,

11/ „Mniej filozofii, więcej historii”. Quentina Skinnera zmagania z ahistoryzmem w naukach społecznych, „Dialogi Polityczne”, nr 12, 2009, s. 51-65,

12/ Autonomia, irracjonalizm i wspólnota. Szkic o filozoficzno-politycznych wymiarach „Nowej Heloizy” J.-J. Rousseau, „Dialogi Polityczne”, nr 11, 2009, s. 299-319,

13/ „Okrucieństwo miłosierdzia”. O źródłach popularności projektów eugenicznych w krajach anglosaskich u progu XX wieku, „Dialogi Polityczne”, nr 10, 2008, s. 56-62.

4. Przekłady tekstów naukowych:

1/ R. Rorty, Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, tłum. J. Grygieńć, S. Tokariew, opracowanie i wstęp J. Grygieńć, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 350,

2/ H. Tam, Komunitaryzm. Nowy program obywatelski i polityczny, tłum. J. Grygieńć, A. Szahaj, wprowadzenie J. Grygieńć, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 374,

3/ R. Rorty, Prawda bez korespondencji z rzeczywistością, tłum. J. Grygieńć, „Przegląd Filozoficzny”, nr 3, 2011, s. 43-61,

4/ R. Rorty, Autobiografia intelektualna, tłum. E. Bińczyk, J. Grygieńć, „Przegląd Filozoficzny”, nr 3, 2011, s. 9-41,

5/ Q. Skinner, O zmienności Hobbesowskiego ujęcia wiedzy społecznej, tłum. J. Grygieńć „Dialogi Polityczne”, nr 12, 2009, s. 29-50,

6/ J. Skorupski, Liberalizm jako wolna myśl, tłum. J. Grygieńć, „Ruch Filozoficzny”, t. LXVI, nr 2 (2009), s. 189-207.

Zainteresowania naukowe:

Filozofia polityki, historia myśli politycznej, historia etyki, teoria polityki, teorie demokracji.