zbigniew_nerczuk

Dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK

Zakład Historii Filozofii

pok. 306
tel.: (56) 611 36 75
e-mail: zibbi@umk.pl

Academia.edu

ResearchGate

PhilPapers

Repozytorium UMK


Studia

Uniwersytet im. M. Kopernika, filologia klasyczna (1985-1992), temat pracy magisterskiej: Platońska polemika z Gorgiaszem w dialogu Gorgiasz /447-466a3/); promotor prof. dr hab. W. Wróblewski
Uniwersytet Warszawski, filozofia (1988-1993)

Doktorat

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, filozofia, uzyskanie tytułu doktora filozofii na podstawie pracy Techne a episteme. Retoryka i epistemologia w twórczości Gorgiasza z Leontinoi oraz platońska krytyka gorgiańskiej koncepcji sztuki. Promotor: prof. dr hab. D. Dembińska-Siury, recenzenci: prof. dr hab. J. Gajda-Krynicka, prof. dr hab. M. Boczar. XII 1998

Habilitacja

„Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim „Teajtecie” na tle myśli sofistycznej”, (Each of us is a measure. The project of advocates of change in Plato’s „Theaetetus” as compared with sophistic thought), Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu, czerwiec 2010, recenzenci: prof. D. Dembińska-Siury, prof. J. Gajda-Krynicka, prof. B. Dembiński, prof. M. Wesoły.

Wybrane publikacje

 • Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, Kraków 1999, s. 895. [Przekład księgi De Deo dokonany wspólnie z M. Olszewskim i G. Kurylewicz]
 • O pocieszeniu… (wywiad z prof. S. Swieżawskim), „Toruński Przegląd Filozoficzny”, nr 2 (1999), s. 7-14.
 • [Red. wraz z M. Olszewskim, A. Świtkiewicz, A. Zwolińską] S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN Wrocław 2000, s. 955.
 • [Red. wraz z J. Pawlakiem] B. Woyczyński, O rozwoju poglądu Platona na duszę, UMK Toruń 2000, s. 140.
 • Wstęp [wraz z  J. Pawlakiem]: B. Woyczyński, O rozwoju poglądu Platona na duszę, UMK Toruń 2000, s. VII – XVI.
 • Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem, Monografie FNP. Seria Humanistyczna, Wrocław 2002, s. 192.
 • [Przekład, opracowanie] H.-G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem a Arystotelesem, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, s. 143.
 • [Red. wraz z P. Nehringiem] Z. Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, przedmową i uwagami opatrzyła E. Makowiecka. Tekst zredagowali P. Nehring i Z. Nerczuk, Wyd. UMK, Toruń 2002.
 • Obecność Platona w Polsce, „Toruński Przegląd Filozoficzny”, nr 5/6 (2003), s. 57-72.
 • [Opracowanie 40 terminów] Słownik filozofii pod red. J. Hartmanna, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2004.
 • Redakcja i posłowie do: P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, przełożyła P. Bobowska, przekład przejrzał i posłowiem opatrzył Z. Nerczuk, Antyk Kęty 2004, s. 135.
 • Parafraza gorgiańskiego traktatu O niebycie w wersji Sekstusa Empiryka, w: Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin, Toruń 2004, s. 185-201.
 • Sofistyka a filozofia przyrody, w: Rozprawy filozoficzne. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi, Toruń 2005, s. 129-135.
 • Retoryczność platońskiej „Obrony Sokratesa”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 3 [38] (2005), s. 43-48.
 • Wersja niemiecka: Rhetorisch-philosophische Parallelen zwischen der Platonischen „Apologie des Sokrates” und der „Verteidigung des Palamedes” von Gorgias, „Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter” 11 (2007), s. 185-193.
 • [Współredakcja z N. Strobachem] „Toruński Przegląd Filozoficzny” nr 7-8, tom poświęcony Sceptycyzmowi w filozofii, Toruń 2007.
 • Sekstus Empiryk – osoba i dzieła, „Toruński Przegląd Filozoficzny” nr 7-8, Toruń 2007, s. 95-108.
 • [Przekład, wstęp i opracowanie] Sekstus Empiryk, Przeciw uczonym, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007, s. 194.
 • Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet, Kolokwia Platońskie THEAITETOS,  red. A. Pacewicz, Wrocław 2007, s. 175-182.
 • Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim Teajtecie na tle myśli sofistycznej, Wydawnictwo UMK 2009, s. 206.
 • Recenzja: M. Wesoły, Protagoras wydobyty z Teajteta, w: Peitho. Examina Antiqua, 1 (1), 2010, s. 169-173.
 • Omówienie w: M. Wolny, Ancient Studies in Poland. Recent Books of Interest, “Palamedes”,  5 (2010), s. 238-239.
 • Przyrodnicze podstawy sofistycznej koncepcji człowieka – zarys problematyki, w: Philosophiae Itinera. Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej (red. A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła), Wrocław 2009, s. 323-335.
 • [Tłum. wraz z M. Olszewskim] Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate. Mowa o godności człowieka, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010, ss. 121.
 • [Przekład, wstęp i opracowanie] Sekstus Empiryk, Przeciw fizykom. Przeciw etykom, Wydawnictwo Derewiecki, Kęty 2010, s. 277.
 • Der Mensch als Mass aller Dinge w: Philosophische Anthropologie in der Antike, red. Ludger Jansen, Christoph Jedan, Frankfurt/Paris/Lancaster/New Brunswick, Ontos Verlag 2010, s. 69-98.
 • Przyrodnicze i medyczne źródła myśli Protagorasa (Platon, Protagoras, 334ac),  w: Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną t. IV, Poznać jak się rzeczy mają, Warszawa 2010, s. 13-24.
 • Żywot Protagorasa u Diogenesa Laertiosa (Żywoty i poglądy słynnych filozofów, IX, 8), Studia Antyczne i Mediewistyczne ( [44] 2011, s. 51-64.
 • Pochwała Heleny Gorgiasza z Leontinoi, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 10 [45] 2012, s. 17-36.
 • Metoda „dwu mów” w świetle świadectw przedplatońskich, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 10 [45] 2012, s. 37-50.
 • Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem, Monografie FNP. Seria Humanistyczna, Toruń 2012, wyd. II, wersja poprawiona i zdigitalizowana.
 • Koncepcja apate u Gorgiasza z Leontinoi, przedruk fragmentów doktoratu w: Antologia antropologii wizualnej, red. Iwona Kurz, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 127-133.
 • [Przekład z komentarzem] Gorgiasz z Leontinoi, Obrona Palamedesa, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 11 [46] 2013, s. 3-22.
 • [Wstęp i przekład z komentarzem] Mowa Gorgiasza w Platońskim dialogu „Gorgiasz” (456A1-457C3), „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 12 [47] 2014, s. 3-22.
 • Koncepcja „zwolenników zmienności” w Platońskim „Teajtecie” i jej recepcja w myśli greckiej, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, Vol. 61/2016, s. 29-40.
 • O specyfice pracy tłumacza antycznej literatury filozoficznej, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 14 [49] 2016, s. 13-19.
 • Nature, Man and Logos, „Kultura i Edukacja” No. 2 (112) 2016, s. 43-52.
 • Wokół sofistyki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2016, ss. 275.
 • References to Plato’s Theaetetus in book G (IV) of Aristotle’s Metaphysics w: Thinking Critically: What Does it Mean?, The Tradition of Philosophical Criticism and Its Forms in the European History of Ideas ed. by Dariusz Kubok, De Gruyter 2017, s. 65-72.

Staże zagraniczne

 • Włochy, Rzym, stypendium badawcze Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, IX 2000.
 • Uniwersytet w Atenach, Summer School of Modern Greek, VI-VII 1999.
 • Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, Centre d’Etudes, Poitiers, Session d’Ete, VIII-IX 1998.
 • Uniwersytet Arystotelesa w Tessalonikach, Summer School of Modern Greek, VIII 1998.
 • Konferencja „La théologie platonicienne”, Leuven (Belgia) 13-17  V 1998
 • Pobyt badawczy w King’s College, Londyn, 18-26 XI 1997
 • Stypendium rektora: Summer School of Modern Greek, Aristotle University of Thessaloniki, 18 VIII 1997- 15 IX 1997
 • Konferencja Individual and Polis, Olimpia (Grecja), International Center of Interdisciplinary Studies, 13-18 VIII 1996
 • DAAD ” Kurzforschungstipendium” – Thomas-Institut, Universität zu Köln, VI -IX 1996
 • Konferencja Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter, Uniwersytet w Kolonii, 11-14 września 1996.
 • DAAD „Sommerkurs” – Uniwersytet we Freiburgu (Breisgau), VIII 1993.

Zainteresowania

języki obce i sporty wszelakie (za wyjątkiem piłki nożnej)