Dr hab. Rafał Michalski

Zakład Antropologii Filozoficznej

p. 318
tel. (56) 611 36 64
email: metabasis1@wp.pl


Studia

Filozofia – Wydział Humanistyczny 1997
Filologia germańska – Wydział Filologiczny 2001

Ważniejsze publikacje

TŁUMACZENIA tekstów z zakresu klasycznej i współczesnej filozofii niemieckiej (między innymi: I. Kanta, F. Schillera, F. Nietzschego, J. Habermasa, H. Schnädelbacha, Ch. Menkego, M. Seele, G. Böhme, A. Wellmera, K. Sauerlanda, A. Honnetha, M. Quante).

Monografie:

Antropologia mimesis. Studium myśli Waltera Benjamina i Theodora W. Adorna, Wyd. Rolewski 2008, ss. 298;
Cielesność Kompensacja Mimesis. Wokół pojęciowego instrumentarium współczesnej antropologii filozoficznej, IFiS PAN, Warszawa 2008 (z St. Czerniakiem), ss. 127-246;
Homo defectus w kulturze późnej nowoczesności. Geneza i ewolucja antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 470;
Filozofia jako samokrytyka rozumu. Meandry doktrynalnej ewolucji teorii krytycznej (z St. Czerniakiem), ss. 217-404.

Ważniejsze artykuły:

Pojęcie aury w późnej twórczości Waltera Benjamina (Edukacja Filozoficzna Vol. 37, 2004);
Antyczne źródła pojęcia mimesi
s, „Filo-Sofija” 2005 nr 5.
Tożsamość, wymiana, integracja w krytycznej teorii społeczeństwa T.W. Adorna
[w:] Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, red. Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2007, s. 43-52;
Buddyzm religią nihilizmu? filozoficzne echa nauki o pustce, [w:] Azja u progu XXI wieku, red. Jeziński M., Lisiecki M., Toruń 2007;
Filozoficzna antropologia w Trzeciej Rzeszy, „Filo-Sofija“ nr 9, Bydgoszcz 2009, s. 155-172;
W poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej. Koncepcja walki o uznanie Axela Honnetha [w:] „Studia z Filozofii Niemieckiej“, t. 5, Toruń 2010, s. 187-208;
Niedokończona historia. Kilka uwag o genezie antropologii filozoficznej [w:] Filozofia, ogląd, namysł (red. M. Bogusławski, A. Kucner, T. Sieczkowski), Olsztyn 2010, s. 113-124;
Jak się staje ciało – mimetyczne źródła ludzkiej świadomości [w:] Terytorium i peryferia cielesności (red. A. Kiepas, E. Struzik), Katowice 2010, s. 583-596;
Hipermoralność a pluralizm etyczny – perspektywa antropologiczna, „Ruch Filozoficzny” 2013
Transcendental elements in the philosophy of Helmuth Plessner [w:] „Dialog Universalism”, nr 2, 2013, s. 7-24.