Dr hab. Marcin T. Zdrenka

Kierownik Zakładu Etyki

pok. 321
tel. (56) 611 36 61
e-mail: Marcin.Zdrenka@umk.pl

Dyżury w okresie wakacyjnym 2019:

4, 11, 31 lipca, 1 sierpnia, 5, 12, 19 września – godz. 11.30-13.00


Magisterium

Atrakcyjność koncepcji powinności w myśli Henryka Elzenberga, UMK 1997, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski

Doktorat

Problem uniwersalizacji moralności mieszczańskiej. Marii Ossowskiej teoria etosu mieszczańskiego w kontekście Alasdaira MacIntyre’a diagnozy moralności współczesnej, Wydział Humanistyczny UMK 2002
promotor: dr hab. R. Wiśniewski, prof. UMK

Habilitacja

Na podstawie rozprawy: O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów, Wydział Humanistyczny UMK, marzec 2013

Książki

Wybrane artykuły

 • Maria Ossowska: Moral Philosopher or Sociologist of Morals, „Journal of Classical Sociology”, 6 (3), November 2006, 311-331.
 • Anty-Hiob. Pretekst do dyskusji o dyskusji o roli wzorów osobowych w etyce, w: E. Okońska, K. Stachewicz (red.), Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy, Poznań 2009, s. 193-202.
 • Powinowactwo zła i głupoty. Kierunki poszukiwań, w: R. Wiśniewski, M. Jaranowski (red.), Koncepcje i problemy filozofii zła, Toruń 2009, s. 165-193.
 • Głupota jako problem etyki, „Ruch Filozoficzny” 2009, t. LXVI, nr 3, s. 543-550.
 • Lekcja etyki Barbary Skargi, „Ruch Filozoficzny” 2010, t. LXVII, nr 1, s. 101-114.
 • Gnuśność. Jej swoistość i współczesne konteksty, „Ethos” 2010, nr 92, s. 150-168.
 • O pewnych pożytkach z nudy w etyce, „Ethos” 2012, nr 99, s. 158-174.
 • Trzy przyległości przyjaźni: przytomność – przygodność – przypowieść, „Ethos” 2013, nr 3 (103), s. 105-120.
 • O rodzajach schorzeń moralnych, w: Filozofia – Etyka – Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, s. 853–859.
 • Searching for Handy Notions to Examine the Imigrant Crisis in Europe, „Studies in Global Ethics and Global Education” 2016, vol. 5. (http://sgege.aps.edu.publisherspanel.com).
 • Morbus Etymologicus? Philosophers in the Element of Etymologisation, „Kultura i Edukacja” Quarterly 2016, No. 2 (112), p. 128-144.
 • The Provisional Moral Code (la morale provisoire) or the Permanent Ethical Stopgap? Inspiration from Descartes and Montaigne, „Ruch Filozoficzny” 2016, vol. LXXII, No. 4, p. 85-101.
 • Marksizm a problem narracji zadomowionej, w: J. Hołówka, B. Dziobkowski, Marksizm. Nadzieje i rozczarowania, PWN, Warszawa 2017, s. 359–372.
 • Podszepty pochopnego Hermesa, czyli dlaczego filozofowie ulegają pokusie etymologizacji, w: M. Woźniczka, M. Perek, Apokryficzność (w) filozofii. Nie/anty/pozaortodoksyjne dyskursy filozoficzne, AJD, Częstochowa 2017, s. 157–171.

Funkcje

Sekretarz Redakcji „Ruchu Filozoficznego” (2003-2014)
Zastępca Redaktora Naczelnego „Ruchu Filozoficznego” (od 2014)
Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, w latach 2012-2014 członek Sądu Koleżeńskiego PTF. Od roku 2016 Zastępca Członka Zarządu Głównego PTF
Członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej (od roku 2016)

 

Zainteresowania badawcze

Etyka cnót, etyka hermeneutyczna, genealogia pojęć i problemów filozofii moralnej, filozofia zła, moralna głupota oraz inne przywary.