zuromski

Dr Daniel Żuromski

Zakład Kognitywistyki i Epistemologii

Kierownik Pracowni Kognitywistycznej Kogni_LAB

pok. 304
tel. 611 36 75
e-mail:  d.zuromski@umk.pl

Dyżur (semestr letni 2017/18): wtorek 12.00-13.30; sala 304


Studia

Magisterium w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim.

Poznanie jako konwersacja. Analiza prawdy, wiedzy i poznania w filozofii Richarda Rorty’ego, Promotor: dr hab. Ireneusz Ziemiński, prof. US; Recenzenci: dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US.

Doktorat

Doktorat w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Hipoteza o nieautonomiczności podmiotowo-przedmiotowego modelu poznania w ujęciu pragmatycznego transcendentalizmu konstruktywnego. Analiza krytyczna. Promotor: Prof. dr hab. Urszula Żegleń; Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Szahaj oraz dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US.

Nagrody:

 • Nagroda III stopnia Rektora Akademii Pomorskiej dr hab. prof. nadzw. Romana Drozda w Słupsku za osiągnięcia w pracy naukowej. Słupsk 09.10. 2009.

Wybrane publikacje

http://umk.academia.edu/DanielŻuromski

 

Redakcja książek:

 • A. Pietras, D. Żuromski, M. Furman, Spory o (bez)założeniowość filozofii, Słupsk 2011.
 • Marta Chojnacka, Daniel Żuromski, „Kultura i Edukacja”, nr 2, 2016.

Publikacje:

 • Poznanie jako konwersacja. Uwagi krytyczne, „Edukacja Filozoficzna”, 2006, 41, str. 141-155.
 •  Czy argument z języka prywatnego mówi nam coś o tym, jak nie powinniśmy myśleć o społecznych praktykach językowych? „Studia Philosophiae Christianae”, 2007. 2007 nr 1 (43), str. 47-53.
 • Neopragmatyzm. Nowe pokolenia. Roberta B. Brandoma fuzja neopragmatyzmu i niemieckiego idealizmu (Kant i Hegel) w: red. Hubert T. Mikołajczyk, Res Philosophica. Szkice z filozofii współczesnej, Słupsk 2011, s. 143-158.
 • Koncepcja analizy jako ujawniania w strukturach semantycznych implicytnych struktur pragmatycznych. Pragmatyzm analityczny Roberta B. Brandoma, w: red. A. Pietras, D. Żuromski, M. Furman., Spory o (bez)założeniowość filozofii, Słupsk 2011, str. 107-135.
 • Argument przeciwko możliwości języka prywatnego w kontekście społecznego podmiotu poznania „Słupskie Studia Filozoficzne” nr. 11, 2012.
 • Czy neopragmatyzm jest transcendentalizmem? Rozważania na tle filozofii Richarda Rorty’ego i Roberta Brandoma, „Analiza i Egzystencja”, 20, 2012, s. 37-63. (8 pkt)
 • Podmiot i przedmiot poznania jako efekt syntezy transcendentalnej jedności apercepcji w sformułowaniu neopragmatycznym. Stanowisko Roberta B. Brandoma, „Diametros”, nr 37, 2013, 169–192.
 • Słowniki jednak reprezentują! Konstruktywne i pragmatyczne podejście do zagadnienia reprezentacji Roberta B. Brandoma., [w:] Konstruktywizm. Tradycje i współczesność, red. E. Bińczyk, A Derra, J. Grygieńć UMK 2016.
 • The epistemological aspect of self-knowledge in the light of psychological externalism, (współautorstwo z Anitą Pacholik-Żuromską), “Ruch Filozoficzny”, vol. 71, No 4, 2015.
 • U normatywnych podstaw zdolności kognitywnych człowieka w koncepcji Michaela Tomasello „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, 22, 2016, s. 150-161.
 • Towards Explanation The Natural Origins of Content, „Kultura i Edukacja”, nr 2, 2016, 112-127.

 

Recenzje:

 • Robert B. Brandom, Reason in Philosophy: Animating Ideas, Harvard 2009, Belknap Press of Harvard University Press, ss. IX + 237, „Słupskie Studia Filozoficzne”, nr 9, 2010.

Tłumaczenia:

 • Louise Röska-Hardy, Internalizm, eksternalizm a Davidsona koncepcja tego co mentalne, w: red. Anita Pacholik-Żuromska Niemiecka analityczna filozofia umysłu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 115-162.
 • David Hume, Idea doskonałego państwa, „Studia z Historii Filozofii”, 4(7) 2016, s. 9-24.

W przygotowaniu:

 • Tłumaczenie tekstu: Martine Nida-Rümelin, Basic Intentionality, Primitive Awareness and Awareness of Oneself, In: “Papers in Honor of Kevin Mulligan”, ed. Reboul Anne, Springer Verlag, 2011.publikacja w: Niemiecka analityczna filozofia umysłu II. Jaźń, subiektywność, świadomość. red. Anita Pacholik-Żuromska, termin wydania październik 2016, Wydawnictwo Naukowe UMK (wpisana w plan wydawniczy na 2016)

Organizacja konferencji:

 • Konferencja: Słupskie Seminaria Filozoficzne: I Konferencja Filozoficzna: Rozum – Wolność – Poznanie, Słupsk, 2-3 grudnia 2008.
 • Konferencja: Hegel na nowo odczytany, Słupsk, 8-9 grudnia 2009. (udzielenie wywiadu dla Polskiego Radia (MP3 do udostępnienia)
 • Konferencja: Spory o (bez)założeniowość filozofii, Ustka 8-9 czerwca 2009 roku.
 • Konferencja: Między (neo)pragmatyzmem a transcendentalizmem, Słupsk, 7-8 grudnia 2010.
 • Konferencja: Transcendentalizm a normatywność, 30-31 maja 2012 roku w Słupsku.

Współorganizacja konferencji:

 • Konferencja  międzynarodowa: The Concept of Man in Jewish Philosophy. 08- 10.11.  2011, organizator: prof.  zw. dr   hab. Zigniew Sareło

Udział w konferencjach:

 • Międzynarodowa konferencja: Zlot Filozoficzny, Opole 19-21 maja 2006. Wygłoszony referat: Argument przeciwko możliwości języka prywatnego w kontekście      społecznego podmiotu poznania
 • Konferencja: Dwie koncepcje języka – Ludwig Wittgenstein (1889-1951) i Martin Heidegger (1889-1976), 20 października 2006. Organizatorem konferencji była Sekcja Teorii Poznania i Filozofii Języka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Wygłoszony referat: Czy argument z języka prywatnego mówi nam coś o tym, jak nie powinniśmy myśleć o społecznych praktykach językowych?
 • Konferencja: Kierunki Badawcze w Filozofii. Pierwsza Konferencja Naukowa Doktorantów Filozofii, 8 grudnia 2006 Kraków. Wygłoszony referat: Transcendentalizm, jego dwie odmiany, pragmatyzm a zagadnienie podmiotowo-przedmitowego modelu poznania.
 • Konferencja: I Filozoficzne Warsztaty Doktoranckie, Znaczenie i intencjonalność, 9-10 grudnia 2006, Uniwersytet Jagielloński Kraków. Wygłoszony referat: Czy teza głosząca, że język jest z istoty społeczny, jest trywialna? Tematy Wittgensteinowskie..
 • Międzynarodowa konferencja: VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20 września 2008 r. Wygłoszony referat: Zagadnienie reprezentacyjnego wymiaru treści pojęciowej w inferencjalizmie semantycznym Roberta Brandoma.
 • Konferencja: Słupskie Seminaria Filozoficzne: I Konferencja Filozoficzna: Rozum – Wolność – Poznanie, Słupsk, 2 – 3 grudnia 2008. Wygłoszony referat: Synteza transcendentalnej jedności apercepcji w sformułowaniu (neo)pragmatycznym. Propozycja Roberta B. Brandoma.
 • Konferencja: Spory o (bez)założeniowość filozofii, Ustka 8-9 czerwca 2009 roku. Wygłoszony referat: Gry językowe (społeczne praktyki językowe) jako model dla pojęcia intencjonalności.
 • Konferencja: Hegel na nowo odczytany, Słupsk, 8-9 grudnia 2009. Wygłoszony referat: All transcendental constitution is social institution. Neoheglizm Roberta Brandoma.
 • Konferencja: Naturalizm etyczny, Pobierowo 12-13 maj 2009.Wygłoszony referat: Normatywność, racjonalność a naturalizm.
 • Konferencja: Spory o (nie)tożsamość podmiotu, 14-15 czerwca 2010, Ustka. Wygłoszony referat: Podmiot jako forma praktyk. Koncepcja podmiotu w neopragmatyzmie.
 • Konferencja: Między (neo)pragmatyzmem a transcendentalizmem, Słupsk, 7-8 grudnia 2010. Wygłoszony referat: Mission Impossible? Richard Rorty jako transcendentalista?.
 • Konferencja: Dyskurs podmiotu, podmiot dyskursu, 28 – 30 września, Sopot 2011. Wygłoszony referat: Idea podmiotu w neopragmatyzmie – transcendentalnie odczytana.
 • Konferencja: Transcendentalizm a normatywność, 30-31 maja 2012 roku w Słupsku. Wygłoszony referat: Intencjonalność, normatywność i transcendentalizm.
 • Konferencja międzynarodowa IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice 2012, 17-21.09.2012 w Wiśle. Wygłoszony referat: Daniel Żuromski, Normatywność znaczenia
 • Konferencja ogólnopolska: Kognitywistyka. O naturze umysłu, 29-30 października 2012 r, Organizator: Uniwersytet Warszawski oraz redakcja „Przeglądu Filozoficznego”. Wygłoszony referat: Daniel Żuromski: Społeczna natura umysłu.
 • Konferencja Międzynarodowa European Network for Social Intelligence, SINTELNET, Wygłoszony referat: Daniel Żuromski, (współautorka Anita Pacholik-Żuromska) Chasing Self, Kazimierz Dolny, 19-23. 08.2013.
 • Konferencja ogólnopolska IV SYMPOZJUM KONSTRUKTYWISTYCZNYM. INSPIRACJE I PRZYSZŁOŚĆ KONSTRUKTYWIZMU,10-11 kwietnia 2014, UMK w Toruniu. Wygłoszony referat: Daniel Żuromski, Przygodność, terapia i konstrukcja w procesie „pragmatyzacji” zagadnienia reprezentacji.
 • 21 Mind-Group Meeting, wygłoszony referat: Daniel Żuromski (współautorka Anita Pacholik-Żuromska) Shared Intentionality and Social Practices, 22-24, 04. 2015, Frankfurt am Main, Niemcy.
 • Społeczna koncepcja intencjonalności?, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 15-19. IX. 2015. Wygłoszony referat: Daniel Żuromski Społeczna koncepcja komunikacji i intencjonalności? (sekcja filozofii języka).
 • XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego w Białymstoku, 22-24 września 2016, Wygłoszony referat: Daniel Żuromski: Społeczna czy kolektywna koncepcja intencjonalności.

 

Ponadto udział w:

 • School of inferentialism, warsztaty przeprowadzone w dniach 25-27 kwietnia 2007 r. w Pradze (moją obecność zaświadcza lista zgłoszonych osób, dostępna na następującej stronie internetowej: http://www.icaris.info/Locke/).
 • Between Saying and Doing: Towards an Analytic Pragmatism, prestiżowe wykłady, jakie wygłosił Robert Brandom w dniach 28-30 kwietnia 2007 r. w Pradze (moją obecność zaświadcza lista zgłoszonych osób, dostępna na następującej stronie internetowej: http://www.icaris.info/Locke/).
 • The second meeting of the SINTELNET’s;(sintelnet.eu) umbrella GSSR (www.css.edu.pl) seminar on Beliefs, Belief Systems and Cognitive Presuppositions, 11. 05. 2013, Pałac Staszica Warszawa.

Granty:

 • Grant promotorski 392-H UMK na realizację tematu Transcendentalizm, jego dwie odmiany, pragmatyzm a zagadnienie podmiotowo-przedmitowego modelu poznania, będącego częścią pierwszego rozdziału pracy doktorskiej.
 • Grant AP w Słupsku (badania własne): WSPÓŁCZESNY NEOPRAGMATYZM JEST TRANSCENDENTALIZMEM (numer grantu BW 4/9026030), 2010.
 • Grant AP w Słupsku (badania własne):  Współczesne spory o normatywność intencjonalności. 2012.
 • Wykonawca w grancie Hermeneutyczna tradycja filozofii. Kierownik Prof. H. T. Mikołajczyk, Akademia Pomorska w Słupsku.

Działalność popularyzatorska (m.in.):

http://www.radiopik.pl/119,54,31-sierpnia-2016

 

Zainteresowania:

Muzyka: (gitara elektryczna, style np. : J. Hendrix, J. Frusciante), podróże, filmy…