zuromski

Dr Daniel Żuromski

Zakład Kognitywistyki i Epistemologii

Kierownik Pracowni Kognitywistycznej Kogni_LAB

pok. 304
tel. 611 36 75
e-mail:  d.zuromski@umk.pl

Dyżur (semestr letni 2017/18): wtorek 12.00-13.30; sala 304


Studia

Magisterium w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim.

Poznanie jako konwersacja. Analiza prawdy, wiedzy i poznania w filozofii Richarda Rorty’ego, Promotor: dr hab. Ireneusz Ziemiński, prof. US; Recenzenci: dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US.

Doktorat

Doktorat w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Hipoteza o nieautonomiczności podmiotowo-przedmiotowego modelu poznania w ujęciu pragmatycznego transcendentalizmu konstruktywnego. Analiza krytyczna. Promotor: Prof. dr hab. Urszula Żegleń; Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Szahaj oraz dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US.

Nagrody:

 • Nagroda III stopnia Rektora Akademii Pomorskiej dr hab. prof. nadzw. Romana Drozda w Słupsku za osiągnięcia w pracy naukowej. Słupsk 09.10. 2009.

Wybrane publikacje

http://umk.academia.edu/DanielŻuromski

 

Redakcja książek:

 • A. Pietras, D. Żuromski, M. Furman, Spory o (bez)założeniowość filozofii, Słupsk 2011.
 • Marta Chojnacka, Daniel Żuromski, „Kultura i Edukacja”, nr 2, 2016.

Publikacje:

 • Poznanie jako konwersacja. Uwagi krytyczne, „Edukacja Filozoficzna”, 2006, 41, str. 141-155.
 •  Czy argument z języka prywatnego mówi nam coś o tym, jak nie powinniśmy myśleć o społecznych praktykach językowych? „Studia Philosophiae Christianae”, 2007. 2007 nr 1 (43), str. 47-53.
 • Neopragmatyzm. Nowe pokolenia. Roberta B. Brandoma fuzja neopragmatyzmu i niemieckiego idealizmu (Kant i Hegel) w: red. Hubert T. Mikołajczyk, Res Philosophica. Szkice z filozofii współczesnej, Słupsk 2011, s. 143-158.
 • Koncepcja analizy jako ujawniania w strukturach semantycznych implicytnych struktur pragmatycznych. Pragmatyzm analityczny Roberta B. Brandoma, w: red. A. Pietras, D. Żuromski, M. Furman., Spory o (bez)założeniowość filozofii, Słupsk 2011, str. 107-135.
 • Argument przeciwko możliwości języka prywatnego w kontekście społecznego podmiotu poznania „Słupskie Studia Filozoficzne” nr. 11, 2012.
 • Czy neopragmatyzm jest transcendentalizmem? Rozważania na tle filozofii Richarda Rorty’ego i Roberta Brandoma, „Analiza i Egzystencja”, 20, 2012, s. 37-63. (8 pkt)
 • Podmiot i przedmiot poznania jako efekt syntezy transcendentalnej jedności apercepcji w sformułowaniu neopragmatycznym. Stanowisko Roberta B. Brandoma, „Diametros”, nr 37, 2013, 169–192.
 • Słowniki jednak reprezentują! Konstruktywne i pragmatyczne podejście do zagadnienia reprezentacji Roberta B. Brandoma., [w:] Konstruktywizm. Tradycje i współczesność, red. E. Bińczyk, A Derra, J. Grygieńć UMK 2016.
 • The epistemological aspect of self-knowledge in the light of psychological externalism, (współautorstwo z Anitą Pacholik-Żuromską), “Ruch Filozoficzny”, vol. 71, No 4, 2015.
 • U normatywnych podstaw zdolności kognitywnych człowieka w koncepcji Michaela Tomasello „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, 22, 2016, s. 150-161.
 • Towards Explanation The Natural Origins of Content, „Kultura i Edukacja”, nr 2, 2016, 112-127.
 • Daniel Żuromski (2017)  Thinking and morality as a form of cooperation in the light of the conception of Michael Tomasello, „Kultura i Edukacja”, 2, 2017, s. 69-81
 • Daniel Żuromski (2017) W poszukiwaniu źródeł filozoficznego myślenia na gruncie koncepcji R. Brandoma i M. Tomasello, „Humanistyka i przyrodoznawstwo”, 23, s. 57-70
 • Żuromski D, Fedyniuk A and Marek EM (2018) Can New Technologies Make Us More Human? An Inquiry on VR Technologies in Social Cognition. Front. Psychol. 9:705. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00705

 

Recenzje:

 • Robert B. Brandom, Reason in Philosophy: Animating Ideas, Harvard 2009, Belknap Press of Harvard University Press, ss. IX + 237, „Słupskie Studia Filozoficzne”, nr 9, 2010.

Tłumaczenia:

 • Louise Röska-Hardy, Internalizm, eksternalizm a Davidsona koncepcja tego co mentalne, w: red. Anita Pacholik-Żuromska Niemiecka analityczna filozofia umysłu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 115-162.
 • David Hume, Idea doskonałego państwa, „Studia z Historii Filozofii”, 4(7) 2016, s. 9-24.

W przygotowaniu:

 • Tłumaczenie tekstu: Martine Nida-Rümelin, Basic Intentionality, Primitive Awareness and Awareness of Oneself, In: “Papers in Honor of Kevin Mulligan”, ed. Reboul Anne, Springer Verlag, 2011.publikacja w: Niemiecka analityczna filozofia umysłu II. Jaźń, subiektywność, świadomość. red. Anita Pacholik-Żuromska, termin wydania październik 2016, Wydawnictwo Naukowe UMK (wpisana w plan wydawniczy na 2016)

Organizacja konferencji:

 • Konferencja: Słupskie Seminaria Filozoficzne: I Konferencja Filozoficzna: Rozum – Wolność – Poznanie, Słupsk, 2-3 grudnia 2008.
 • Konferencja: Hegel na nowo odczytany, Słupsk, 8-9 grudnia 2009. (udzielenie wywiadu dla Polskiego Radia (MP3 do udostępnienia)
 • Konferencja: Spory o (bez)założeniowość filozofii, Ustka 8-9 czerwca 2009 roku.
 • Konferencja: Między (neo)pragmatyzmem a transcendentalizmem, Słupsk, 7-8 grudnia 2010.
 • Konferencja: Transcendentalizm a normatywność, 30-31 maja 2012 roku w Słupsku.

Współorganizacja konferencji:

 • Konferencja  międzynarodowa: The Concept of Man in Jewish Philosophy. 08- 10.11.  2011, organizator: prof.  zw. dr   hab. Zigniew Sareło

Udział w konferencjach:

 • Międzynarodowa konferencja: Zlot Filozoficzny, Opole 19-21 maja 2006. Wygłoszony referat: Argument przeciwko możliwości języka prywatnego w kontekście      społecznego podmiotu poznania
 • Konferencja: Dwie koncepcje języka – Ludwig Wittgenstein (1889-1951) i Martin Heidegger (1889-1976), 20 października 2006. Organizatorem konferencji była Sekcja Teorii Poznania i Filozofii Języka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Wygłoszony referat: Czy argument z języka prywatnego mówi nam coś o tym, jak nie powinniśmy myśleć o społecznych praktykach językowych?
 • Konferencja: Kierunki Badawcze w Filozofii. Pierwsza Konferencja Naukowa Doktorantów Filozofii, 8 grudnia 2006 Kraków. Wygłoszony referat: Transcendentalizm, jego dwie odmiany, pragmatyzm a zagadnienie podmiotowo-przedmitowego modelu poznania.
 • Konferencja: I Filozoficzne Warsztaty Doktoranckie, Znaczenie i intencjonalność, 9-10 grudnia 2006, Uniwersytet Jagielloński Kraków. Wygłoszony referat: Czy teza głosząca, że język jest z istoty społeczny, jest trywialna? Tematy Wittgensteinowskie..
 • Międzynarodowa konferencja: VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20 września 2008 r. Wygłoszony referat: Zagadnienie reprezentacyjnego wymiaru treści pojęciowej w inferencjalizmie semantycznym Roberta Brandoma.
 • Konferencja: Słupskie Seminaria Filozoficzne: I Konferencja Filozoficzna: Rozum – Wolność – Poznanie, Słupsk, 2 – 3 grudnia 2008. Wygłoszony referat: Synteza transcendentalnej jedności apercepcji w sformułowaniu (neo)pragmatycznym. Propozycja Roberta B. Brandoma.
 • Konferencja: Spory o (bez)założeniowość filozofii, Ustka 8-9 czerwca 2009 roku. Wygłoszony referat: Gry językowe (społeczne praktyki językowe) jako model dla pojęcia intencjonalności.
 • Konferencja: Hegel na nowo odczytany, Słupsk, 8-9 grudnia 2009. Wygłoszony referat: All transcendental constitution is social institution. Neoheglizm Roberta Brandoma.
 • Konferencja: Naturalizm etyczny, Pobierowo 12-13 maj 2009.Wygłoszony referat: Normatywność, racjonalność a naturalizm.
 • Konferencja: Spory o (nie)tożsamość podmiotu, 14-15 czerwca 2010, Ustka. Wygłoszony referat: Podmiot jako forma praktyk. Koncepcja podmiotu w neopragmatyzmie.
 • Konferencja: Między (neo)pragmatyzmem a transcendentalizmem, Słupsk, 7-8 grudnia 2010. Wygłoszony referat: Mission Impossible? Richard Rorty jako transcendentalista?.
 • Konferencja: Dyskurs podmiotu, podmiot dyskursu, 28 – 30 września, Sopot 2011. Wygłoszony referat: Idea podmiotu w neopragmatyzmie – transcendentalnie odczytana.
 • Konferencja: Transcendentalizm a normatywność, 30-31 maja 2012 roku w Słupsku. Wygłoszony referat: Intencjonalność, normatywność i transcendentalizm.
 • Konferencja międzynarodowa IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice 2012, 17-21.09.2012 w Wiśle. Wygłoszony referat: Daniel Żuromski, Normatywność znaczenia
 • Konferencja ogólnopolska: Kognitywistyka. O naturze umysłu, 29-30 października 2012 r, Organizator: Uniwersytet Warszawski oraz redakcja „Przeglądu Filozoficznego”. Wygłoszony referat: Daniel Żuromski: Społeczna natura umysłu.
 • Konferencja Międzynarodowa European Network for Social Intelligence, SINTELNET, Wygłoszony referat: Daniel Żuromski, (współautorka Anita Pacholik-Żuromska) Chasing Self, Kazimierz Dolny, 19-23. 08.2013.
 • Konferencja ogólnopolska IV SYMPOZJUM KONSTRUKTYWISTYCZNYM. INSPIRACJE I PRZYSZŁOŚĆ KONSTRUKTYWIZMU,10-11 kwietnia 2014, UMK w Toruniu. Wygłoszony referat: Daniel Żuromski, Przygodność, terapia i konstrukcja w procesie „pragmatyzacji” zagadnienia reprezentacji.
 • 21 Mind-Group Meeting, wygłoszony referat: Daniel Żuromski (współautorka Anita Pacholik-Żuromska) Shared Intentionality and Social Practices, 22-24, 04. 2015, Frankfurt am Main, Niemcy.
 • Społeczna koncepcja intencjonalności?, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 15-19. IX. 2015. Wygłoszony referat: Daniel Żuromski Społeczna koncepcja komunikacji i intencjonalności? (sekcja filozofii języka).
 • XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego w Białymstoku, 22-24 września 2016, Wygłoszony referat: Daniel Żuromski: Społeczna czy kolektywna koncepcja intencjonalności.

 

Ponadto udział w:

 • School of inferentialism, warsztaty przeprowadzone w dniach 25-27 kwietnia 2007 r. w Pradze (moją obecność zaświadcza lista zgłoszonych osób, dostępna na następującej stronie internetowej: http://www.icaris.info/Locke/).
 • Between Saying and Doing: Towards an Analytic Pragmatism, prestiżowe wykłady, jakie wygłosił Robert Brandom w dniach 28-30 kwietnia 2007 r. w Pradze (moją obecność zaświadcza lista zgłoszonych osób, dostępna na następującej stronie internetowej: http://www.icaris.info/Locke/).
 • The second meeting of the SINTELNET’s;(sintelnet.eu) umbrella GSSR (www.css.edu.pl) seminar on Beliefs, Belief Systems and Cognitive Presuppositions, 11. 05. 2013, Pałac Staszica Warszawa.

Granty:

 • Grant promotorski 392-H UMK na realizację tematu Transcendentalizm, jego dwie odmiany, pragmatyzm a zagadnienie podmiotowo-przedmitowego modelu poznania, będącego częścią pierwszego rozdziału pracy doktorskiej.
 • Grant AP w Słupsku (badania własne): WSPÓŁCZESNY NEOPRAGMATYZM JEST TRANSCENDENTALIZMEM (numer grantu BW 4/9026030), 2010.
 • Grant AP w Słupsku (badania własne):  Współczesne spory o normatywność intencjonalności. 2012.
 • Wykonawca w grancie Hermeneutyczna tradycja filozofii. Kierownik Prof. H. T. Mikołajczyk, Akademia Pomorska w Słupsku.

Działalność popularyzatorska (m.in.):

http://www.radiopik.pl/119,54,31-sierpnia-2016

Konferencje i działalność popularyzatorska wraz z zespołem Kogni_LAB:

 • Game Industry Conference, 5-8.10.2017.  Dzięki uprzejmości AIP, nasz udział w Game Industry Conference współfinansowany był w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” w Programie MNiSW „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+” (Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Na GIC nasze stanowisko odwiedzili przedstawiciele 44 firm. Zespół Kogni_LAB wraz ze współpracującymi studentami i doktorantami (CyberLab) oraz z grupą Neurodio pojawił się na Game Industry Conference w Poznaniu. Na stoisku UMK mieliśmy okazję przedstawić nowoczesne metody badania biofeedbacku w środowisku rzeczywistości wirtualnej oraz kilka nowinek technicznych dotyczących VR HMD (virtual reality head mounted display). Prezentacja badania dotyczyła zjawiska immersji oraz pomiaru aktywności endodermalnej skóry. Uczestnicy swoje wrażenia zapisali na odpowiednich formularzach, a wyniki i statystyki przedstawiliśmy w naszym wystąpieniu: Cognitive dissonance: How do users react?
 • Podróż do wnętrza umysłu Noc Naukowców 29.09.2017 – Młyn Wiedzy.
 • Toruński Festiwal Nauki i Sztuki 23-24. 04. 2018 – Pokaz interaktywny Czas i przestrzeń w wirtualnej rzeczywistości.

Zainteresowania:

Muzyka: (gitara elektryczna, style np. : J. Hendrix, J. Frusciante), podróże, filmy…