Instytut Filozofii

thinkerInstytut Filozofii UMK powstał w 1991 r. Celem działalności Instytutu jest organizowanie i koordynowanie badań naukowych oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr w zakresie filozofii oraz dyscyplin pokrewnych (kognitywistyka, religioznawstwo), występowanie z ofertą wykładów dla wszystkich kierunków studiów, rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi, popularyzowanie wiedzy filozoficznej.

Tradycja

Instytut Filozofii UMK rozpoczął działalność w roku 1991, ale należy podkreślić, że – tak jak cały Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (funkcjonujący od roku 1945) jest – z powodów historycznych – bezpośrednim spadkobiercą dziedzictwa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje rola, jaką w toruńskim ośrodku filozoficznym odegrali profesorowie Tadeusz Czeżowski oraz Henryk Elzenberg.

Przełomowym momentem w rozwoju Instytutu było – obok uruchomienia studiów z filozofii – zorganizowanie VI Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego we wrześniu 1995 roku – pierwszego po transformacji ustrojowej i jak dotąd największego – wzięło w nim udział 800 uczestników – spotkania środowiska polskich filozofów. Od tego momentu Instytut Filozofii, dzięki konsekwentnemu rozwojowi badań naukowych pracowników oraz poszerzaniu oferty dydaktycznej stał się równoprawnym partnerem najważniejszych ośrodków filozoficznych w kraju.

Dydaktyka

Instytut prowadzi trzyletnie studia I stopnia oraz dwuletnie II stopnia z filozofii w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na których kształci się około 650 studentów oraz studia doktoranckie z filozofii. Od roku 2009 ofertę dydaktyczną poszerzono o studia z kognitywistyki (studia I stopnia, od 2012 – II stopnia), zaś w roku 2012 uruchomiono nowy kierunek – religioznawstwo.

Od roku 2003 działa w Instytucie Podyplomowe Studium Filozoficzno-Etyczne, przekształcone obecnie w Podyplomowe Studium Etyka. Podstawy – kierunki – problemy, skierowane do nauczycieli przedmiotów filozofia i etyka oraz wszytstkich zainteresowanych etyką, od 2012 roku uruchomiono podyplomowe Gender Studies, zaś od roku 2014 – Podyplomowe Studia Neurorehabilitacja interdyscyplinarna.

Więcej na ten temat w dziale Studia i Studenci.

Działalność dydaktyczna nie ogranicza się do szkolnictwa wyższego. Pracownicy IF UMK aktywnie angażują się w propagowanie wiedzy filozoficznej także w szkołach średnich i środowiskach pozaakademickich ( Oferta dla szkół średnich, Warsztaty dla olimpijczyków, Wykłady otwarte oraz współorganizowane z Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu Czwartki z filozofią).

Współpraca z instytucjami naukowymi

Instytut Filozofii UMK ściśle współpracuje z Katedrą Logiki UMK, która z powodów historycznych pozostaje jednostkąodrębną w strukturze Wydziału Humanistycznego UMK, Oddziałem Toruńskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, zaś wielu pracowników IF UMK jest członkami Towarzystwa Naukowego Toruńskiego,  zaś 28 września 2012 roku odbyło się w IF UMK założycielskie zebranie Polskiego Towarzystwa Kantowskiego.

Współpraca międzynarodowa

Instytut Filozofii utrzymuje ożywione kontakty z ośrodkami filozoficznymi zagranicą, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Estonii, Włoszech, Litwie, Ukrainie, Rosji, Holandii, Norwegii i na Węgrzech.

Konferencje, zjazdy, sympozja

Z uwagi na zakres prowadzonych studiów, szeroką współpracę z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą oraz dogodne położenie w centrum kraju Instytut Filozofii UMK stał się ważnym miejscem spotkań i wymiany myśli. Wizytówką ośrodka stały się organizowane w Toruniu – począwszy od wielkiego VI Zjazdu Filozoficznego w roku 1995 – konferencje, sympozja i otwarte seminaria, których od początku działalności Instytutu zorganizowano kilkadziesiąt (więcej w dziale Konferencje).