IV Sympozjum konstruktywistyczne: Inspiracje i przyszłość konstruktywizmu.

IV Sympozjum konstruktywistyczne: Inspiracje i przyszłość konstruktywizmu.
Szanowni Państwo,
gorąco zapraszamy do udziału w IV SYMPOZJUM KONSTRUKTYWISTYCZNYM. INSPIRACJE I PRZYSZŁOŚĆ KONSTRUKTYWIZMU.
Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 roku w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu (ul. Fosa Staromiejska 1a). 10 kwietnia planujemy wykład gościa specjalnego sympozjum, prof. Josefa Mitterera (w języku angielskim). Wybrane teksty pokonferencyjne zamierzamy opublikować w anglojęzycznej pracy zbiorowej.
Proponujemy dyskusję inspirowaną poniższymi hasłami programowymi Manifestu Toruńskiej szkoły konstruktywizmu [zawartego w „Przeglądzie Kulturoznawczym” 2013, nr 1 (15) i 2 (16)]. Zależy nam na możliwie twórczej, inspirującej, ożywczej, krytycznej debacie nad rolą tradycji, do których się odwołujemy i sposobami, na jakie można się nimi współcześnie posługiwać. Dotyczy to zwłaszcza idei i prac Josefa Mitterera, naszego gościa, oraz Richarda Rorty’ego, którego filozofia jest nam szczególnie bliska.

Manifest:

1.    Nauki o kulturze są dla nas naukami podstawowymi.
2.    Traktujemy filozofię jest narzędzie uspójniania, usensawniania i porządkowania świata.
3.    Wymienione poniżej tradycje badań uznajemy za szczególnie inspirujące: konstruktywistyczna socjologia wiedzy (tzn. Szkoła Edynburska, Szkoła z Bath, etnografia laboratorium, studia nad nauką oraz technologią, teoria aktora-sieci), teoria stylów myślowych Ludwika Flecka, społeczno-regulacyjna koncepcja kultury Jerzego Kmity, teoria władzy-wiedzy Michela Foucaulta, filozofia nie-dualizująca Josefa Mitterera, neopragmatyzm Richarda Rorty’ego i Stanleya Fisha, teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej, koncepcja kapitalistycznego systemu(-)świata Immanuela Wallersteina i innych, (post)feministyczne badania nad nauką, enaktywizm (koncepcje usytuowanego i ucieleśnionego poznania). Rzecz jasna, powyższa lista nie ma charakteru zamkniętego.
4.    Uznajemy za szczególnie użyteczne wykorzystanie w badaniach narzędzi konstruktywistycznych. Proponujemy odejście od teoriocentryzmu. Namawiamy do potraktowania poznania jako przedsięwzięcia zbiorowego, nauki jako sfery praktyki i skutecznego działania, a także do podejmowania analiz procesów stabilizowania faktów oraz dynamiki kontrowersji. Za istotne dla naszej praktyki badawczej uważamy antropologizowanie nauk o kulturze, przez co rozumiemy czerpanie impulsów z etnologii i antropologii kulturowej.
5.    Przyjmujemy antyesencjalizm (przede wszystkim w rozumieniu faktów naukowych i podmiotu), historyzm, relacjonizm oraz antydualizm.
6.    Za szczególnie ważne uważamy interdyscyplinarne badania nad technonauką we współczesnym społeczeństwie, polityczną rolą laboratoriów oraz innowacji technologicznych, nowoczesnym ryzykiem systemowym oraz mechanizmami rynkowymi (komercjalizacją i prywatyzacją badań).
7.    Uważamy, że nauki o kulturze winny uwypuklać rolę czynników pozaludzkich oraz infrastruktur technologicznych, podejmując temat sprawczości rzeczy, delegowania poznania do otoczenia i posthumanizmu.
8.    Głosimy konieczność prowadzenia badań zaangażowanych etycznie i politycznie, kładąc szczególny nacisk na krytykę teorii i praktyki współczesnego neoliberalizmu.

Zapraszamy do zapoznania się z abstraktami wystąpień tutaj

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Organizatorzy:
Instytut Filozofii UMK
Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Toruniu
Dr Aleksandra Derra: aldewicz@umk.pl
Dr hab. Ewa Bińczyk: Ewa.Binczyk@umk.pl
Dr Janusz Grygieńć (sekretarz): jgrygienc@umk.pl
Dr Marcin Jaranowski (oprawa graficzna)