Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym

Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym

par_etyka_i_nauka_-_szyld

Celem konferencji jest analiza funkcjonującego w Polsce etosu nauki i nauczania w świetle współczesnych doświadczeń jego praktykowania oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy stan rzeczywistej rodzimej moralności uprawiania nauki i kształcenia wymaga modyfikacji deklarowanego etosu czy raczej zdecydowanych działań, które jedynie wzmocnią realizację dobrze już skonstruowanego systemu etyki nauki i nauczania oraz pozwolą na skuteczniejsze zwalczanie wszelkich praktyk negatywnych naruszających ten system. Konferencja powinna przyczynić się do oceny działań opartych na tradycji i uformowanych w ostatnich latach kodyfikacjach etycznych w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, a także do analizy możliwych środków wsparcia dla uetycznienia prowadzenia badań naukowych i procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Organizatorzy planują przeznaczyć pierwszy dzień na sesję podstawową, opartą o referaty  przedstawicieli Komitetów i gospodarza konferencji oraz panel dyskusyjny poświęcony warunkom i instrumentom podniesienia efektywności etyki nauki i nauczania w sytuacji zdarzających się oszustw. Dyskusja panelowa koncentrować się będzie na podstawowej i elementarnej wartości jaką jest uczciwość w nauce i nauczaniu, a jej naruszenie niszczy realny etos i wizerunek środowiska. Toteż postawiony zostanie także problem odbudowy postaw moralnych formułujących fundament etosu nauki  i nauczania, tak aby był obecny w codziennej praktyce badawczej i dydaktycznej.

Drugiego dnia konferencji przewiduje się ogólnopolską sesję referatową, otwartą dla  badaczy etosu nauki reprezentujących różne dziedziny badań, poświęconą różnym wymiarom uczciwości w uprawianiu nauki, jej zarządzaniu i nauczaniu akademickim, szczególnie uwzględniając konfrontację rzeczywistości ze standardami  etycznymi. Celem tej sesji jest uchwycenie głównych moralnych przywar środowiska naukowego i ocena możliwości i środków ich eliminowania.

Konferencja organizowana poza siedzibą PAN w środowisku uniwersyteckim daje większą szansę  uczestniczenia w niej także młodych badaczy i doktorantów.